Wikipedia:Artiklivõistlus CEE kevväi 2021

Läteq: Wikipedia
VÕROKEELINE
ARTIKLIVÕISTLUS
Kesk- ja Hummogu-Euruupa
kevväi 2021

Artiklivõistlust Kesk- ja Hummogu-Euruupa kevväi peeti 2021. aastagal võro Vikipeediän edimäist kõrda ja kokko oll' taa aoluun tõõnõ võrokeeline artiklivõistlus (edimäne oll' 2013. aastagal). Taaga taheti saiaq Vikipeediäle mano nii artikliid ku ka kirotajit.

Võistlus om hää võimalus võrokeelist vapa võrgoentsüklopeediät inemiisile tutvustaq ja kutsuq näid üten lüümä – Vikipeediät saa jo egäüts esiq tävvendäq.

Võistluõ kõrraldiq Võro Instituut ja Wikimedia Eesti. Süriin olliq Jüvä Sullõv ja Kruusamäe Ivo.

Võistlusõ aig[toimõndaq lätteteksti]

Võistlust peeti 2021. aastaga 21. urbõkuu pääväst kooniq 31. lehekuu pääväni (21.03–31.05.2021). Võistlõma võidsõ tullaq egäl aol tuu vaihõ seen – võistlusartikli pidi olõma tuu ao seen alostõt ja lõpõtõt.

Miä avvohinnas om?[toimõndaq lätteteksti]

Parõmbilõ kirotajilõ olliq vällä pantuq avvohinnaq. Võistlusõ avvohinnafond oll' 500 eurot.

Kiä võidsõ ossa võttaq?[toimõndaq lätteteksti]

Ossa võttaq võidsõ egäüts (päält sürii liikmidõ), kiä mõist võro keelen kirotaq.

Kirotaq võidsõ ka seto, mulgi vai tarto keelen[toimõndaq lätteteksti]

Kiä mõist', võidsõ kirotaq ka tõisin lõunõeesti keelin: seto, mulgi vai tarto keelen. Ka nuuq artikliq olliq väega oodõduq.

Minkast kirotaq võidsõ?[toimõndaq lätteteksti]

Võistlusõlõ oodõti inemiisi kirotama vahtsit artikliid Võromaa, Kesk- ja Hummogu-Euruupa maiõ, näide kultuuri, poliitiga, ütiskunna, aoluu ja täämbädse päävä kotsilõ.

Võistlust peeti kõrraga mitmõl maal ja mitmõn keelen ni vällä olliq pantuq ka kõgõ inämb tahetuidõ artiklidõ nimekiräq kõiki maiõ kotsilõ. Teemat võidsõ otsiq ka võro Vikipeediä kõgõ tahetumpi artiklidõ nimekiräst.

Artikli teemat es piäq siski tingimäldäq noist nimekir'ost võtma, a egä osavõtja võidsõ tuu hindäle valliq esiq. Häste sündüq tunnõduq inemiseq, üritüseq, ütisüseq, kotusõq, aoluusündmüseq, jne, jne. Teema pidi õnnõgi köüdet olõma Võromaa vai ülejäänü Kesk- ja Hummogu-Euruupaga (Eesti, Läti, Leedu, Poola, S'aksamaa, Vinnemaa, Valgõvinne, Ukraina, Austria, Tsehhi Vabariik, Slovakkia, Ungari, Serbiä, Rumeeniä, Bulgaaria, Sloveeniä, Horvaatia, Albaania, Põh'a Makõdoonia, Montõnegro, Moldova, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Kreeka, Türgü, Gruusia, Armeeniä jne).

Ku hindäl õkva hüvvä mõtõt tulõ-õs, sis sai otsiq teemasit siist. Väega oodõduq olliq näütüses artikliq kõigist Võromaa ja ülejäänü Kesk- ja Hummogu-Euruupa piirkunnõst ja kotussist.

Kiä võistlusõst ossa võtiq ja midä nä kirodiq?[toimõndaq lätteteksti]

Artiklivõistlusõl oll' kokko 6 ossavõtjat, kiä kirodiq 30 artiklit. Noist 23 artiklit ommaq võro ja 7 artiklit seto keeleh.

Kõgõ inämb artikliid kirot' Vikipeediä pruukja Ohpuu - 11 artiklit (7 võro ja 4 seto keeleh). Timä võrokiilseq artikliq ommaq Neenedsi kiil, Ersä kiil, Liivi kiil, Kaasani khaaniriik, Krimmi khaaniriik, Tsiberi khaaniriik, Astrahani khaaniriik, ni setokiilseq Kerdi Johannes, Järvelilli Rein, Leima Aarne ja Kera Volli.

7 artiklit kirot' pruukja Evar Saar, kink artikliq ommaq inemiisi nimist: Piitre, Jaan, Johannes, Ants, Mihkli, Annõ, Elts.

6 artiklit kirot' pruukja Eluonilus: Tarto Piitre kerik, Kikka Jaan, Tšatša (juuk), Oti Anneli, Seto leelo, Kilka Tõnu.

Kolm artiklit kirot' pruukja Sügüsene, timä artikliq ommaq kõik seto keeleh: Piitrepäiv, Seto kunigriik, Kuldnokk.

Kats artiklit, mõlõmbaq pinnavormõst, kirot' pruukja Rlpk0: Säländü, Kinniline lohk.

Üte artikli - Haug - kirot' pruukja Saarõhipp.

Kedä määntse avvohinnaga tunnustõdi[toimõndaq lätteteksti]

Arvõhe võttõh nii artiklidõ hulka, pikkust ku kvalitiiti, a niisama ka võistlusõ teemalõ vastamist, otsust' võistlusõ hindamiskogo (Ivo Kruusamägi ja Jüvä Sullõv), et edimäst kooniq kolmandat kotust jagavaq kirotajaq Ohpuu, Eluonilus ja Sügüsene. Näist egäüts saa avvohinnas kingitüskaartõ 100 euro iist.

Neländät kooniq kuvvõndat kotust jagavaq Evar Saar, Rlpk0 ja Saarõhipp, kiä saavaq egäüts avvohinnas kingitüskaartõ 50 euro iist.

Päält taa saavaq viil lisaavvohinna kõgõ suurõmba pannusõ iist võistlustõ Ohpuu ja Eluonilus (kummalõgi viil 25 euro iist kingitüskaartõ).

Suur teno kõigilõ kirotajilõ!