Eesti

Läteq: Wikipedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Eesti Vabariik
Eesti lipp Estonia: Coat of Arms
Eesti lipp Eesti vapp
Riigi tunnuslausõq: olõ-i
Eesti kotus kaardi pääl
Riigikiil eesti kiil
Pääliin Talliin
President Karisõ Alar
Pääministri Kalda Kaja
Suurus
 - Kokko
 - % vett
maailma maiõ hulgan 129.
45,226 km²
4.56%
Rahva hulk
 - Kokko (2017)
 - Tihehüs
maailma maiõ hulgan 151.
1,315,635
28/km²
Hindäperi
 - Vällä kuulutõt
 - Tunnistõt
 - Kaotõt (alahaarõt)
Hindäperi
 - Tagasi saad
Vinnemaa alt
24. radokuu 1918
2. radokuu 1920
16. piimäkuu 1940
Nõvvokogo Liido alt
20.põimukuu 1991
Raha õuro
Aovüü
 - suvõaig
Hummogu-Õuruupa aig (UTC+2)
Hummogu-Õuruupa suvõaig (UTC+3)
Riigihümn Mu isamaa, mu õnn ja rõõm
Internetitunnus .ee
telefonikuud 372
Tunnustsirk suidsupääsläne
Tunnuslill rüälill

Eesti Vabariik om väiku riik Õuruupan, mink ümbre om õdagu ja põh'a puul Õdagumeri (põh'an Soomõ laht'), lõunõ puul Läti ja hummogu puul Vinnemaa. Mereveere pikkus om 3794 km. Maapiiri pikkus om 633 km, säälhulgan 339 km Lätiga ja 294 km Vinnemaaga.

Eesti pindala om täämbädsel pääväl 45,226 km², inne tõist ilmasõta oll' tuu põrõhõlladsõst suurõmb.

Eesti kõgõ suurõmb liin om pääliin Talliin. 1,3 mill'oni inemisegaq om Eesti üts vähämbit Õuruupa Liido riike.

Eesti oll' 22. süküskuu pääväst 1921 Rahvidõ Liido liigõq ja kuulus põrõhõllaq 17. süküskuu päävast 1991 Ütistünüisi Rahvidõ Organisatsiuuni ja OSCE-he, 13. märtekuu pääväst 1999 WTO-ho, 29. urbõkuu pääväst 2004 NATO-htõ, 1. lehekuu pääväst 2004 Õuruupa Liito, 21. joulukuu pääväst 2007 Schengeni ruumi, 9. joulukuu pääväst 2010 OECD-he ja 1. vahtsõaastakuu pääväst 2011 õurotsuuni. Eesti om alaq kirotanuq Kyōto protokollilõ ja Pariisi kliimaprotokollilõ.

Eestin eläseq inämbältjaolt eestläseq (68,7%), kõgõ suurõmb vähämbüsrahvus ommaq vindläseq (25,1%).

Nimi[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Nimme Estonia köüdetäs vanno aestidõ nimega, kedä edimäst kõrda mainits Rooma aoluulanõ Tacitus umbõs aastagal 98 uman raamatun "Germania" kujol Aestiorum gentes, Aestii, ildampa om taad nimme kirotõt Hestis (Cassiodorus, 523–526), Aesti (Jordanis, 551), Aisti (Einhard, 830), Esto, Estum (Wulfstan, 887), Iste (Widsith, 10. saj). Aestõ peetäs inämbältjaolt baltlaisis (kiä es kõnõlõq õdagumeresoomõ kiilt) vai hoobis preisläisi hõimos, selle et seletüseq näide kotsilõ pandvaq nää põrõhõlladsõ Kaliningradi piirkunda. Viil om arvat, et aestiq olliq kõik rahvaq Õdagumerest hummogu poolõ, selle et nime ütes alusõs om peet germaani tüvve ost- (öst-, est-), miä tähendäs hummogut, päävä nõsõmisõ puult. Ao joosul võisõ nime tähendüs kitsembas muutudaq ja jäiäq lõpus tähendämä õnnõ põrõhõlladsõ Eesti alla ja taa kandi inemiisi.

Niimuudu märgeq skandinaavlasõq, kiä ummi saagadõ seen (kirjä pant 13. aastagasaast alatõn, aq kõnõlõsõq 1. aastagatuhandsõ keskpaigast) kirodiq Aistland (Gutasaga) ja Eistland (Ynglingrite saaga, Saaga Harald Kaunishiusõst, Olaf Trygvessoni saaga, Saaga Olaf Pühäst, Svirrerasaaga, Örvar-Oddri saaga). 11. aastagasaa Roodsi ruunikivi pääl om kirän i estlatum, "Eesti maiõ pääl". Skandinaavlaisilt lätś taa nimi edesi alambs'aksa (Ehstland) ja ladina kiilde (Estonia, Hestonia)

Inne Nõvvokogoliido okupatsiooni pruugiti nimme kirotamisõl ka kujjo Eesti Wabariik.

Lätläseq ütleseq Eesti kotsalõ Igaunija vana Ugandi muinasmaakunna perrä, suumlasõq ütleseq Viromaa maakunna perrä Viro.

Aolugu[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Eesti Vabariik kuulutõdi vällä 23. radokuu pääväl 1918 Pärnon ja 24. radokuu pääväl Talliinan. Aastagil 1918-1920 pidi Eesti Vabahussõta uma riigi püsümäjäämise iist Vinne inämbläisi ja batis'akslaisi vasta.

Kavvõmban aoluun oll' seo ilma ao Eesti üts osa Liivimaast ja kuulu jaoldõ vai tävveligult S'aksa, Roodsi, Vinne, Taani ja Poola alaq.

Poliitiga[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Eesti põhisäädüse perrä om Eesti esiqsaisva ja hindäperi demokraatlik vabariik, kon kõgõ korgõmba riigivõimu kandja om rahvas. Kõgõ korgõmbat riigivõimu tege teos rahva helüõiguslikõ kundlaisildõ Riigikogo valimisõ ja rahvahääletämisega.

Eesti Vabariik om Õuruupa Liidon, Schangeni ruumin ja õurotsoonin, miä tähendäs, et Eesti Vabariik om tiidsä umast hindäperi olõmisõst osa ärq andnuq, näütüses uma raha, ja peri täütmä Õuruupa Liido õigusnormõ. Riigikohtu seletämse perrä om Õuruupa Liido õigus Eesti jaos kõgõ suurõmb, Eesti põhisäädüsest saa täütä tuud ossa, minkaq Õuruupa Liido normiq kuunkõlan ommaq vai tuud, midä Õuruupa Liido õigus ei kõrraldaq. Et Eesti om Õuruupa Liidon, ommaq kõik Eesti Vabariigi kundlasõq õkva ka Õuruupa Liido kundlasõq.

Võimõ erälehoitmisõ mõttõ perrä ommaq säädüseandja võim, täüdeviijä võim ja kohtuvõim ütstõõsõ tasakaalustamisõs.

Eesti om parlamentaarnõ vabariik, kon säädüseandjat võimu tege teos parlament Riigikogo, minkal om 101 liigõt. Riigikogo liikmõq valitas nelläs aastagas. Riigikogo vali egä 5 aastaga takast presidendi.

Võim om jaet kolmõs haros:

  • Säädüseandja võim: Riigikogo võtt vasta säädüisi ja otsussit, kuulutas presidendi ettepanõkiga vällä sõasaisosõrra, miihi püssä ala tuumisõ ja lakja saatmisõ, võtt vasta riigi rahaplaani, astus Eesti rahva, riikevaiõliidsi ettevõttidõ ja tõisi riike ette avalduisi ja deklaratsioonõga ja aja kõrda muid riigielo küsümüisi.
  • Täüdeviijä võim: Vabariigi Valitus vii täüde riigi sise- ja välläpoliitikat, juhatas valitsusasutuisi tegemiisi, kõrraldas säädüisi, Riigikogo otsustõ ja presidente aktõ täütmist ni and säädüse perrä ja täütmises määrüisi ja kõrralduisi.
  • Kohtuvõim: I astmõ kohtuq ommaq maakohtuq ja tallituskohtuq, II astmõ kohtuq ommaq ringkunnakohtuq ja III astmõ kohus om Riigikohus, miä kaes kassatsiooniga läbi kohtulahendiid, parandas kohtuviko ja täüt põhisäädüse jerelevalvõt. Riigikohtun om 19 kohtunikku. Riigikogtu edimehe nimmas perlament presidendi ettepanõkiga.

President om Eesti riigipää. President om Eesri riigikaitsmisõ kõgõ korgõmb juht ja tä kuulutas Eesti vasta suunat sõalidsõ opõratsiooni kõrral vällä sõasaisokõrra ja miisi püssä ala kutsmisõ. President om Eesti edüstäjä rahvidõvaihõlidsõn läbikäümisen, tä kuulutas vällä Riigikogo valimidsõq, and vällä säädüisi ja algatas põhisäädüse miitmist. President nimmas Riigikohtu ettepanõkil ammõtihe kohtuniguq, nimmas ja tege vallalõ valitsusõ ja kaitsõväe juhataja ettepanõkiga ammõtist kaitseväe juhtkunna, and riiklikke avvutasosot, sõaväeliisi ja diplomaatilisi avvuastmiid ni nimmas ammõtihe kaitsõväe ülembäjuhataja.

Luudus[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Eestit mõotas parravüü huuaolinõ kliima. Tuu tähendäs, et tan om selgehe neli aastagaaigo: suvi, talv, kevväi, süküs. Eesti keskmäne korgus on 50 meetrit merepinnast ja kõgõ korgõmb kotus om Suur Munamägi Võromaal Haanin 317,4 miitrit üle merepinna.

Valitsõmisjaotus[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Eesti jagonõminõ valitsõmisütsüisis

Eesti Vabariik om jaet 15 maakunnas. Maakunnaq ommaq jaeduq vallos ja liinos, miä ommaq paigapäälidse umavalitsusõ ütsüseq.

Majandus[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Eesti raha om õuro.

Rahvastik[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

2011. aastaga rahvalugõmisõ perrä oll' Eesti elänikkunnast eestläisi 69,72%, vindläisi 25,2%, ukrainlaisi 1,74%, valgõvindläisi 0,97%, suumlaisi 0,59%, tatarlaisi 0,15%, juutõ 0,15%, lätläisi 0,14%, leedulaisi 0,13% nink poolakõisi 0,13%.

Kultuur[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Välislingiq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]


 
Õuruupa Liit (ÕL)
ÕL lipp

Austria | Belgiä | Bulgaaria | Eesti | Hispaania | Holland | Iirimaa | Itaalia | Kreeka | Küprüs | Leedu | Luksõmburk | Läti | Malta | Poola | Portugal | Prantsusmaa | Roodsi | Rumeeniä | S'aksamaa | Slovakkia | Sloveeniä | Soomõ | Taani | Tsehhi | Ungari | Ütiskuningriik 
Õuruupa maaq

Hindäperi riigiq:
Albaania | Andorra | Austria | Belgiä | Bosnia ja Hertsegoviina | Bulgaaria | Eesti | Gruusia | Hispaania | Holland | Horvaatia | Iirimaa | Island | Itaalia | Kasastan | Kosovo | Kreeka | Küprüs | Leedu | Liechtenstein | Luksõmburk | Läti | Malta | Moldova | Monaco | Montõnegro | Norra | Poola | Portugal | Prantsusmaa | Põh'a Makõdoonia | Roodsi | Rumeeniä | S'aksamaa | San Marino | Serbiä | Slovakkia | Sloveeniä | Soomõ | Sveits | Taani | Tsehhi | Türgü | Ukraina | Ungari | Valgõvinne | Vatikan | Vinnemaa | Ütiskuningriik

Hindävolidsõq maaq ja piirkunnaq:
Ahunamaa | Baskimaa | Baskiirimaa | Bretagne | Fääri saarõq | Gagauusia | Galiitsia | Gibraltar | Inglüsmaa | Kar'ala | Kataloonia | Komimaa | Korsiga | Krimm | Kõmrimaa | Mani saar | Marimaa | Mordvamaa | Sotimaa | Tatarimaa | Tšuvašimaa | Udmurdimaa | Vojvodina