Pruukja arotus:Valdis

Lehekülje sisu ei toetata teistes keeltes.
Läteq: Wikipedia

Tereq Valdis! Hää, et Sul um no uma pruukjakonto, saamiq tah kah viki asjo arotaq :) Võrok 22:26, 16 January 2006 (UTC)

Olõ perämädsel aol tennüq Põlva kihlkunna kotsilõ egasugutsit nimekirjo (mõisaq, küläq, jõõq) ja niiüteldä näidisartiklit (Joosu mõisa, Joosu, Himmakülä, Võhandu). Tei kah Põlva kihlkunna artikli kõgõ edimädse ja väega musta vers'ooni. Olnuq hää, ku saq (Sullõv) naid asjo kaenu ja naidõ (eriti naidõ ülesehitüse) kotsilõ midägi kriitilist ütelnüq. --Valdis

Mu meelest um naidõ ülesehitüs väega hää. Näütäs ollõv häste läbi mõtõld. Ku sinnäq viil ao joosul teedüst mano kirotaq ja kaardiq-pildiq mano pandaq, sis piäsiq illos asi saama. Ku mul sääl midägi parandaq um, sis edimält paistus külh, et õnnõ veidükese kiilt ja kiräviisi üle kobistaq. Viil piäsiq ka kaema, kas saasiq mõnõlõ artililõ tõisi kiili lingiq mano. Vähämbält eesti vikih um kimmähe mõni naist artikliist olõmah. --Võrok 19:10, 25 January 2006 (UTC)
Ja sis ma mõtli viil naid katõgoorijit, et või-ollaq pidänüq artiklil "xxx kihlkunna jõõq" olõma all ka katõgooria "Võromaa". A egäle kihlkunnalõ umma katõgooriat vaest olõ-i vaia, vai miä esiq arvat. --Võrok 20:00, 25 January 2006 (UTC)
Saa-iq üteldä, et maq ülesehitüse pääle pall'o mõtõlnu olõ. Tei inämvähämp tundõ perrä. Eriti keerolinõ om elolugudõgaq, sääl om noid alajaotuisi võimalik väega pall'o vällä märki ja olõ-iq sukugiq selge, määne tuu kõgõ parõmp järekõrd om. Alajaotuisi päälkiräq om kah umaette teemä. Kas iks "Mälehtüse hoitminõ" vai "Huvitavat kaemist " (=vaatamisväärsused) kõlbasõq? "Kaeq ka" suhtõh om mul kah kahtluisi. Kuivõrd võrokiil'ne tuu "ka"-sõna om? Mu meelest üteldäs inämbüste "kah". Võiollaq pass'nu päälkiräs hoobis "Kaeq viil"?
"Kaeq ka" asõmal olnu vaest tõtõstõ parõmb "Kaeq viil".

http://fiu-vro.wikipedia.org/wiki/Kat%C3%B5gooria:Kistutaq

Tõisi kiili linke saa tõtõstõ mano pandaq.
Tei vahtsõ artikli "Võromaa jõõq", minka katõgoorias panni "Võromaa". Sõs vast' jõkilõ olõ-iq "Võromaa" katõgooriat vaja. Samasugutsõq artikliq pidänüq tegemä järvi, külli, mõisidõ jne. kotsilõ. Kihlkunnakatõgoorijit olõ-iq vast' tõõpoolõst vaja. Ku viil artiklit "Põlva kihlkunna jõõq" kaiaq, sõs kas sinnäq om "Kaeq ka" ala vaja linke tõisi kihlkundõ jõkilõ, ku om joba link artiklilõ "Võromaa jõõq"?
Või-ollaq tõtõstõ olõ-i. --Võrok 23:58, 26 January 2006 (UTC)
Üts asi viil. Kas setoq ommaq huvitõt miiqka kampa lüümisest? Kuna ei setosit ei võrokõisi olõ-iq kuigi pall'o, sõs võinuq taa entsüklopeediä vabalt ollaq Võro-Seto uma. Muuhulgah tähendänüq tuu tuud, et setoq pidänüq saama kirotadaq sääntseh keeleh ja kiräviisih niguq nääq tahtvaq ja päälehele pidänüq tegemäq artikliq Setomaa, seto kiil', seto kirändüs jne. -- Valdis
Ma arva, et tuud võimalust võisiq setodõlõ pakkuq, a mu meelest olnuq parõmb, ku tulõvadsõq seto artiklidõ kirotajaq inne kirotamisõga alostamist hindä vaihõl kokko lepnüq, määntseh kiräviisih ja või-ollaq ka mõnõ punktiga tuu kotsilõ, määntseh seto keeleh nä kirotama nakkasõq. Hää olnuq, ku kiäki näide hulgast ka sis peräh taa kokkoleppe perrä seto artikliid toimõndaq võtnuq. Ja sis tulõ viil tuu küsümüs, et kas ja kuq, sis kuis setokeelitsit artikliid võrokeelitsist eräle hoitaq. Kas tuu pidänü sis olõma nii, et kõik artikliq sõnaga "seto" katõgoorijih ("Setomaa", "Seto kiil" jne) piät (vai võivaq?) ollaq seto keeleh. Vai tulõvaq setokeelidseq artikliq määntsegi eräle märgiga (nt (Seo om) setokeeline artikli) ärq tähüstäq. Tuu tulnuq sis inne ärq otsustaq.--Võrok 23:58, 26 January 2006 (UTC)

Kuimuudu mallõ tetäs? Näütüses kuis tetäq malli VõromaaVald, miä olnuq sääne niguq eesti vikipeediä mall' Mall:EestiVald ? --Valdis 15:42, 7 March 2006 (UTC)

Tuu taht veidüq nuputamist. Ma ei olõq esiq kah mallõ väega tennüq. Olõ pruuvnu õnnõ tuud Babeli kiilimõistmisõ malli tetäq, miä mu arotuslehe pääl nätäq um. Tulõ kaiaq, kuis tõõsõq malliq tettü ummaq, nt riike malliq tekk meile user:Ronline. Et sis kopidaq määnegi mall kostki ja pruuviq perrä tetäq. Mallõ olnuq põhimõttõlidsõlt kunagi vaia viil tõisigi.--Võrok 10:30, 10 March 2006 (UTC)
Kopiminõ ja veitse kohendaminõ piässi lihtne olõmaq. Kõgõ segätsemp om mullõ, kuis malli tegemist alostama piät. Ku kirotadaq Mall:EestiVald vai Template:EestiVald ja klõpsata sääl pääl, sõs paistus, et puutrõ meelest naatas kirotama tavalist artiklit. Kuimuudu tälle selges tetäq, et tuu olõ-iq tavalinõ artikli? --Valdis 10:57, 10 March 2006 (UTC)
Proovõ tetäq Eesti viki maakundõ malli perrä malli Võromaa kihlkunnaq. Paistus, et tüütäs. Tuu tegemise seletüs um liivakastih.--Võrok 16:26, 10 March 2006 (UTC)

Üts vandaal' om Ortuskülä ja Vana-Koiola artikliq ärq riknu. Kuis noid vanno vers'uunõ tagasi saiaq? Sullõv, kas saat avitadaq? Vai saa maq esiq kah tuud kuigimuudu tetäq? --Valdis 09:35, 10 March 2006 (UTC)

Tulõ lihtsält kas tuu vandaali toimõnduisi vai aoluu versiuunõ võrdõlõmisõ lehe pääl vaotaq nuppi Roll back. A mullõ paistus, et tuud saa tetäq õnnõ kõrraldajaõiguisiga inemine. Ma arva, et mõistlik olnuq, ku sul tuu õigus olnuq. Sis saat vandaalitsõmisõq õkva esiq ärq parandaq. Tuu um jo väega tähtsä, esiqeränis sis, ku minno vaihõpääl peris pikält siin liikmah olõ-i. Ma sis panõ sullõ tuu õigusõ, sis saat pruuviq jo Ortuskülä artikli esiq ärq parandaq (Vana-Koiola ma tei jo kõrda).--Võrok 10:30, 10 March 2006 (UTC)
Nupp'õ om mullõ tõõpoolõst mano tulnuq, tuu Roll back kah. Agaq Ortuskülä artiklil näe maq õnnõ ütte vers'uuni. Võimalik, et mul es olõki sõs tuud artiklit hindäl kirotõt. Vet maq sõs kitota tä. --Valdis 10:58, 10 March 2006 (UTC)


Tereq Valdis! Üts superzerocool küsüs arotusõtarõh hindäle määnestki boti staatust. Uurõ tuud asja vähäkese. Tuu um sääne robot, miä pand vikidevaihõliidsi linke. Paistus, et miiq, võro viki kogokund, piät sääl arotusõtarõh sis ütlemä, kas mi olõ nõuh, et timä nakkas mi robotis. Et ku mi olõ nõuh, sis tä küsüs metawikist hindäle määntsegi õigusõ vai lipu. Saa-ai maq ka peris lõpuni taast aśast arvo, a midägi säänest um. Kai tuu cooli seenitsit toimõnduisi, paistus, et vähämbält võro vikih um tä ilosahe naid ummi linke pandnuq, v.a tuu, et täl ummaq lingiq riah keelekoodi, mitte keele nime perrä. Miä mi sis tii, kas annami tälle uma nõuholõgi vai? Vai õiõndami kah, et tä säädnü uma robodi nii, et tuu lingiq keele nime perrä pandnuq?--Võrok 15:53, 28 March 2006 (UTC)

Mud'oki olnuq hää, ku keeleq olnuq nime perrä rian. Agaq tõsõst külest ku valliq, kas nääq ommaq koodi perrä vai piät käsitsi linke pandma, sõs lihtsämp olnuq iks laskõ tuu tüü robotil ärq tetäq. Niikavva ku tuu robot tegeles õnnõ linke manopandmisõgaq, olõ-iq mul midägi tuu vasta. Ja ma usu kah, et ku meile timä tüü miildü-iq, sõs saamiq tuud üteldäq. Nii et mino peräst või lupaq külh. --Valdis 17:57, 28 March 2006 (UTC)
Sis panõmi arotusõtarrõ kirjä, et olõmi nõuh ja soovitamiq, ku võimalik, pandaq lingiq ritta kiili nimmi perrä --Võrok 09:06, 29 March 2006 (UTC)


Sullõv,

  • Kuis tetäq raamatidõ artiklit? Kas pandaq päälkiri jutumärke sisse vai ei? Mullõ miildünüq pandaq, et olnuq lihtsämp vahõt tetäq nt. Võromaal ja "Võromaal". Agaq paistus, et tõisih keelih jutumärke artikli päälkiräh ei pandaq, kuigi jutu seeh pandas.
  • Kuis üteldäq raamatute sari võro keeleh? Kas raamatidõ joro om külält hää sõna vai om viil mõni parõmp?
  • Tei aoluuliidsi maakundõ kotsilõ artikliq. Noidõ maakundõ ja kõigi Eesti kihlkundõ nimeq võisiq üle kaiaq, et kas kõlbasõq. --Valdis 08:24, 2 June 2006 (UTC)
  • Ma arva, et võisiq tetäq nii nigu tõisih keelih um tett.
  • Maq olõ pruuknuq raamatidõ rida, a egaq tuu mu meelest väega hää olõ-õiq. Ja mu meelest olõ-õi joro kah taa as'a jaos kuigi hää. Või-ollaq võinuq pruukiq iks sõnna sari ku lainsõnna.
  • Külh naaq kõlbasõq :), a vet ma sis kae üle kah. --193.40.12.10 14:25, 3 June 2006 (UTC)

Nii hulga külänimmi, väkev! Äkki pidänüq pandma Võromaa külli kotsilõ määntsegi lingi ka artiklihe Võromaa? --Võrok 13:01, 24 urbõkuu 2007 (UTC)

Võromaal om külli umbõs 1000, noidõ nimeq olõ maq võtnuq AVKA-st. Seeniaani olõ tennüq õnnõ täpsüstüsartiklit, samanimeliidsi külli om peris pall'o. Ku viil Tartomaa ja muu Eesti küläq mano võtta, tulõ noid viilgi mano. Võromaa artiklihe olõ-iq vast vaja midägi mano pandaq. Sääl ommaq vällä tuud kihlkunnaq ja ega kihlkunna artiklih om link tuu kihlkunna külli nimekiräle. --Valdis 08:02, 26 urbõkuu 2007 (UTC)
Häste. --Võrok 11:26, 26 urbõkuu 2007 (UTC)

Hello Valdis! Could you please help me translate a very short stub version of 1 or 2 sentences of this article for the Võro wikipedia? Thank you very much for any help you could provide. I hope to hear from you ;) Regards, ValpiaMarie 25. vahtsõaastakuu 2008, kell 22:16 (UTC)[vasta]

Joudu, Valdis! Ma kai, et Sa tah õkvalt parhilla kõvva mürrät.. --Võrok 5. urbõkuu 2008, kell 14:27 (UTC)[vasta]

Mürrä jah! --Valdis 5. urbõkuu 2008, kell 14:29 (UTC)[vasta]

Vahtsõq sõnaq - kiä um (SV)?--Võrok 16. urbõkuu 2009, kell 09:07 (UTC)[vasta]

Request for help[toimõndaq lätteteksti]

Please help me translate part of this paragraph into Võro wikipedia and post it to Turkish wikipedia. Thank you very much.Genghiskhan 14. mahlakuu 2009, kell 04:01 (UTC)[vasta]

Phong Nha-Ke Bang National Park

The entry of Phong Nha cave with undergroud river

Phong Nha-Ke Bang National Park is a national in Quang Binh, Vietnam, 450 km south of Hanoi. Phong Nha-Ke Bang National Park is situated in a limestone zone of 2,000 km² in Vietnamese territory and borders another limestone zone of 2,000 km² of Hin Namno in Laotian territory. The core zone of this national park covers 857.54 km² and a buffer zone of 1,954 km². The park was created to protect one of the world's two largest karst regions with 300 caves and grottoes and also protects the ecosystem of limestone forest of the Annamite Range region in north central coast of Vietnam. Phong Nha-Ke Bang area is noted for its cave and grotto systems as it is composed of 300 caves and grottos with a total length of about 70 km, of which only 20 have been surveyed by Vietnamese and British scientists; 17 of these are in located in the Phong Nha area and three in the Ke Bang area. Phong Nha holds several world cave records, as it has the longest underground river, as well as the largest caverns and passageways. This park was listed in UNESCO’s world heritage site in 2003.

en:Phong Nha-Ke Bang National Park

Wrote something: Phong Nha-Ke Bangi riigipark. --Valdis 14. mahlakuu 2009, kell 14:39 (UTC)[vasta]

Tereq, Valdis! Kaeq kah, kas või naaq katõgooriaq ärq kistutaq: http://fiu-vro.wikipedia.org/wiki/Kat%C3%B5gooria:Kistutaq --Võrok 20. mahlakuu 2009, kell 21:37 (UTC)[vasta]

Muq poolõst külh.
Mis sa tuust "langusõ" ja "langu" as'ast arvat? --Valdis 26. mahlakuu 2009, kell 16:11 (UTC)[vasta]
Ma olõ tuuga peri, miä sa naidõ arvamiisi pääle sääl keelelistih kokkovõttõs ütlit, et
lang - sadaminõ, langus - korgusvaih, lamm - luht --Võrok 27. mahlakuu 2009, kell 10:42 (UTC)[vasta]

Tere. Kas võib Joosu mõisa pilti ka kirjakeelses Vikipeedias kasutada? - WooteleF Vikipeediast

Jah, võib. Põhimõtteliselt võiks ju selle pildi ka Wikimedia Commonsisse panna, aga a) ma ei ole veel ära õppinud, kuidas seda teha, b) ma arvan, et mu pildid pole kuigi kvaliteetsed. --Valdis 21. lehekuu 2009, kell 11:06 (UTC)[vasta]
Ma võin lisada. Pilt on täiesti normaalse kvaliteediga. Ma olen ise enda pildid andnud vabakasutusse, kas võib ka selle panna? WooteleF
Võib küll. Aga kuidas see tehniliselt käib? --Valdis 21. lehekuu 2009, kell 12:57 (UTC)[vasta]
Seiviksin pildi arvutisse ja laeksin Commonsisse. Samas võid ka ise Commonsisse kasutaja teha. Kasutaja tegemine käib nagu ikka igalpool. Siis võtad vasakult "upload file" ning seejärel "main upload form". Seal saad pildi üles laadida ja vajaliku info juurde märkida. Sisuliselt samamoodi nagu wikipediateski. WooteleF

Translation of a short story[toimõndaq lätteteksti]

Tere mu sőber!

I would like to request something from you. Yes, translation. I hope, it's not a bad thing for you. Some years ago I wrote a (really) short story about a lonely man (actually symbolized the Saami nation). I translated into some languages and I thought, it would be great to have it more, like also in Vőro :) I made this page, the English / Finnish / Estonian translation is somewhere there (according to the Estonian translator, the Estonian version is not so poemly). You can put the Vőro translation there. Thank you again! Sorry for my disturb... :( - hu:User:Eino81

THANKYOU SO MUCH Valdis for your Outstanding Translation effort!
I am overwhelmed with gratitude.
May God Bless you and may the Võro Wikipedia continue to prosper!
(In the future if you want your favorite articles to be translated into the Chinese or Minnan language, then I would be glad to help you)
Yours Faithfully, --Jose77 4. märtekuu 2009, kell 21:02 (UTC)[vasta]

Barnstar Award[toimõndaq lätteteksti]

The Original Barnstar
For your many months of service to Wikipedia, I, Jose77, hereby award you this barnstar. --Joseph 4. märtekuu 2009, kell 21:08 (UTC)[vasta]

Pall'o õnnõ![toimõndaq lätteteksti]

Pall'o õnnõ, Valdis, et taa avvoraha vai tenotähe olõt saanuq! Taa takah um muidoki perädü suur tüü kah! --Võrok 17. joulukuu 2009, kell 11:26 (UTC)[vasta]

Tere- Olen näinud olete alla laadinud Pilt:Pardsi 2006 05.jpg. Kas mul on luba kopeerida selle onto Vikipeedia entsüklopeedia Tänan teid, Battleaxe9872 22. põimukuu 2010, kell 18:37 (UTC)[vasta]

Jah, see pilt on minu tehtud ja üles laaditud. Võite seda kopeerida ja kasutada. --Valdis 23. põimukuu 2010, kell 07:08 (UTC)[vasta]

Tereq, Valdis! Ma tei väiku artikli Haani kotsilõ, a kaardikoordinaadiq ummaq sääl võlssi. Sa vaest mõistat sinnäq õigõq pandaq?--Võrok 3. süküskuu 2010, kell 13:07 (UTC)[vasta]

Please, could you translate en:Podolsk into Võro? Naturally if you have available time![toimõndaq lätteteksti]

Good day to you! Could you, please, translate into Võro the article, containing two-three sentences, about this city in Russia? I’d like to thank you in advance :)--Переход Артур 13. radokuu 2011, kell 13:20 (UTC)[vasta]

Chto-to napisal: Podolsk. --Valdis 14. radokuu 2011, kell 13:55 (UTC)[vasta]
Огромное Вам спасибо! :)--Переход Артур 14. radokuu 2011, kell 13:58 (UTC)[vasta]

Kaika kiriku pilt[toimõndaq lätteteksti]

Tere, Valdis! Vaatasin, et teil on siin üleval päris korralik Sinu tehtud pilt Kaika kirikust, eestikeelses Vikipeedias aga oma pilti sellest õnnetult lagunenud pühakojast ei ole. Ilmselt ei ole Sul midagi selle vastu, kui sama pilt ka eesti vikisse üles lükata? Ilma küsimata ei pidanud siiski korrektseks sellega midagi teha. -- Sacerdos79 9. põimukuu 2011, kell 06:26 (UTC)[vasta]

Ei, mul ei ole midagi selle vastu. --Valdis 12. põimukuu 2011, kell 11:52 (UTC)[vasta]

Tereq, Valdis, ja hüvvä vahtsõt aastakka! Ma panni eeläq päälehe ala vahtsõ malli soomõ-ugri vikipeedijist. Kaeq, kuis arvat, kas võinuq sääl sääne ollaq?--Võrok 6. vahtsõaastakuu 2012, kell 14:53 (UTC)[vasta]

Mino peräst või ollaq külh. --Valdis 7. vahtsõaastakuu 2012, kell 17:39 (UTC)[vasta]
Hüä sis.--Võrok 9. vahtsõaastakuu 2012, kell 22:35 (UTC)[vasta]

Tereq Valdis, (Vabandust, et ma ei oska rohkem Võro keelt...)
Ma tahaksin Pilt:Naruskikülä 2.JPG pilti kasutada oma hollandi Vikipeedia artikli juurde (Laheda valla kohta), aga kahjuks puuduvad siin autori andmed. Ma arvan, et sina oled selle autor, ja loodan, et sa võiksid selle seal) kinnitada (või pilti ise Commonsisse laadida...). Aitäh! Trv. Fransvannes (arutelu) 9. urbõkuu 2012, kell 19:26 (UTC) Muide Pilt:Mäni.jpg jne. oleksid mujal ka täitsa kasutatavad... [vasta]

Suur osa võro vikipeedia piltidest on minu tehtud. Võibolla peaks tõesti need Commonsisse millalgi panema. Naruskiküla oma peaks nüüd Commonsis olema:
. --Valdis (arutelu) 9. urbõkuu 2012, kell 20:01 (UTC)[vasta]
Suur tänu! Fransvannes (arutelu) 9. urbõkuu 2012, kell 20:09 (UTC)[vasta]

Article translation/collaboration request[toimõndaq lätteteksti]

Hi Valdis, how are you? Mate, I am trying to find an editor/s who can help by translating User:Russavia/Polandball into Võro. I was wondering if we could make a trade?

If you could translate that article into Võro for me, I would be happy to upload approximately 50 Estonian aviation photos to Commons from amongst the 200,000 I have permission to upload. I have uploaded a number of photos relating to Estonian aviation to give you a brief idea of what I can upload, and I am keeping a gallery at User:Russavia of photos uploaded.

Would you be interested in such a "trade"? Do let me know, either by responding here, or on my talk page, or by emailing me. Cheers, Russavia (arutelu) 23. hainakuu 2012, kell 23:22 (UTC)[vasta]

P.S. I am also posting this message to User:Võrok. Russavia (arutelu) 23. hainakuu 2012, kell 23:22 (UTC)[vasta]

Tere! Kasutaksin veel mõnd sinu pilti meeleldi eesti Vikipeedias (ja miks mitte ka teistes vikides). Kas oled ise järgmiste piltide autor ja oled nõus nende avaldamisega litsentsi CC BY-SA 3.0 all? Kui jah, laadin need pildid Commonsisse.

Kõikide piltide juurde oleks hea lisada vajalik selgitus (autor=ise tehtud, litsents), et oleks selge, et pildid ikka kuuluvad vaba litsentsi alla nii nagu nõutud (kui neid kohe mitte Commonsisse laadida). Tundub, et paar pilti nagu Pilt:Sann Vahtsõ-Roosa 2009 05 03.jpg ja Pilt:Kaika2007 rahvarõivaq.jpg ongi säärase arusaamatuse pärast kustutatud. Tegin siia mallid, mille pildileheküljele lisamisest peaks autorsuse ja (ühe võimaliku põhilise) litsentsi kinnitamiseks piisama. Pildi leheküljele tuleks siis kirjutada: {{self|cc-by-sa-3.0}}. Kui selline mall on pildi juures olemas, saab igaüks aidata kerge vaevaga ja eraldi üle küsimata seda Commonsisse viia. (Lisatud mallide tekste saab tõlkida siin ja siin.) 88.196.241.249 31. hainakuu 2012, kell 11:33 (UTC)[vasta]

Jah, need pildid on minu tehtud, neid võib kasutada ja commonsisse laadida. Lisasin neile malli. Tulevikus üritan vast ise ka rohkem pilte commonsisse laadida. Hetkel pole aega ega kiiret internetti. --Valdis (arutelu) 31. hainakuu 2012, kell 19:19 (UTC)[vasta]

Tere'!

Panni üles vahtsõ numbre võrokõisi ni setodõ kotsile. Ja muud kah. Kae perrä!

Tervüisi, Arvis

Tereh! Väega hää, et olõt tuud tennüq ja viil uma pruukjanime alt! Sõski tuu Statistikaamõti veebilehekülg ei tulõq vähämpält mul vallalõ. Kas sa saasiq tuu üle kontrolli ja ku võimalik, sõs täpsüstädäq? Ma saa arvo, et nuuq kõnõlõjidõ arvoq ommavaq perämädse rahvaloendusõ perrä. Tol juhul mu meelest võisiq vana arvo ültse ärq kistutadaq ja jättägi õnnõ rahvaloendusõ arvo.
Ja väega hää olõssi, ku sa viisissi viil midägi kirotadaq. Näütüses aoluust. --Valdis (arutelu) 14. süküskuu 2012, kell 11:28 (UTC)[vasta]

Tere' vahtsõst!

Är' tei - kae' kas tulõ vallalõ. Ma mõtlõ tuu kirotamise pääle - üte joba proovis tei, a tulõ-õs väega häste vällä.

Arvis, 14.09.2012, kell 22:46.

Jah, tulõ vallalõ, tuuga om kõrrah.
Tuu Statistikaamõti (võro kiräkeeleh statistigaammõdi) artiklil olõ-iq hätä midägi. Pikemp mud'oki võisiq ollaq, a nii või inämbüse artiklidõ kotsilõ üteldäq. Tävvendi esiq kah tuud veitse.
Viil: teksti toimõndamisõ kasti üleväh veereh om pleiätsigaq ikoon - tuu pääle klõpstõh tulõ kirotusõlõ allkiri aotempliga. --Valdis (arutelu) 15. süküskuu 2012, kell 13:07 (UTC)[vasta]

Hi! Could you please translate this into Võro? It is to give information in Ido Wikipedia.

Welcome to the Ido Wikipedia. Ido was first known as reformed Esperanto and was created in 1907 after seven years of deliberation by a committee of professors and linguists. You may notice that Ido looks somewhat like Esperanto, but with a number of differences including a complete lack of diacritical marks, the use of the letter 'q', along with many of the words themselves. If you are studying Ido and want to write for our Wikipedia, feel free! There are people here to correct your Ido should you make a mistake. Just use the Näüdüs:Revizo tag whenever you think your article could use some grammatical revision. The main site for the Ido language is located here, Ido publications are located here, and the English Wikipedia article on Ido is located here. A complete list of sites in Ido on the internet is located here. Lastly, the main reasons for choosing Ido over the more well-known Esperanto are summed up in this article.

Thanks for your help. Chabi1

Here is the translation.
Tereq tulõmast Ido Vikipeediähe. Ido kiilt tunnõti edimält ku reformit Esperantot ja tä luudi 1907. aastagal pääle säitsend aastakka arotamiisi profesridõ ja lingvistõ puult. Võit tähele pandaq, et ido näge vällä esperanto muudu, a sõski mitmõq as'aq ommaq tõistmuudu, muuhulgan olõ-iq üttegi diakriitilist märki, tarvitõdas tähte 'q' ja pall'oq sõnaq ommaq tõistsugutsõq. Ku sa opit idot ja tahat miiq vikipeediähe kirotaq, sõs olõq lahkõ! Tan ommaq olõman inemiseq, kiä parandasõq sinno, ku tiit idon viko. Lihtsähe panõq mano Näüdüs:Revizo silt, ku arvat, et su artiklit võisiq grammatiga poolõst üle kaiaq.
Ido keeele päämäne kodoleht om tan, idokeelidseq publikats'ooniq ommaq tan ja inglüskeelidse vikipeediä artikli ido keele kotsilõ om tan. Tävveline nimekiri idokeelitsist lehist internetin om tan. Lõpos, päämädseq põh'ussõq, mille valliq ido inämb tunnõt esperanto asõmõl, ommaq kokko võetuq s'oon artiklin. --Valdis (arutelu) 24. urbõkuu 2013, kell 11:22 (UTC)[vasta]

Artiklid liita[toimõndaq lätteteksti]

Leidsin 2 sama artiklit, mis tuleb liita. Vt: Meteoroloogia ja Ilmatiidüs --Bioneer1 (arutelu) 26. rehekuu 2013, kell 15:13 (UTC)[vasta]

Liitsin. --Valdis (arutelu) 28. rehekuu 2013, kell 18:42 (UTC)[vasta]

Licence of your files[toimõndaq lätteteksti]

Can you add a licence information in this and this file (and the best in all your files)? Its needed to allow use these files on another Wikipedias. Good licence can be for example CC-BY-SA 3.0. Thanx, best regards --Palu (arutelu) 26. märtekuu 2013, kell 20:18 (UTC)[vasta]

Can you write this article?--Kaiyr (arutelu) 5. põimukuu 2014, kell 08:36 (UTC)[vasta]

I don't understand what this article should contain. --Valdis (arutelu) 6. põimukuu 2014, kell 11:38 (UTC)[vasta]

Hello! Could you translate an article about boycott of Russian goods in Ukraine for the Varo and Estonian Wikipedia? Thanks for the help. --Trydence (arutelu) 11. rehekuu 2014, kell 15:50 (UTC)[vasta]

Global account[toimõndaq lätteteksti]

Hi Valdis! As a Steward I'm involved in the upcoming unification of all accounts organized by the Wikimedia Foundation (see m:Single User Login finalisation announcement). By looking at your account, I realized that you don't have a global account yet. In order to secure your name, I recommend you to create such account on your own by submitting your password on Special:MergeAccount and unifying your local accounts. If you have any problems with doing that or further questions, please don't hesitate to contact me on my talk page. Cheers, DerHexer (arutelu) 15. vahtsõaastakuu 2015, kell 00:56 (UTC)[vasta]

Hõi, Valdis! Meil um taaha saanuq üts vahtsõnõ matõmaatiga artikli Hulga suurus. Olõq hää, kaeq üle, kas um vaia sääl midägiq üle toimõndaq. Tervüisi!--Võrok (arotus) 25. rehekuu 2017, kell 19:58 (UTC)[vasta]

Your advanced permissions on fiu-vro.wikipedia[toimõndaq lätteteksti]

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, etc.) was adopted by community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing activity on wikis with no inactivity policy.

You meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for 2 years) on this wiki. Since this wiki, to the best of our knowledge, does not have its own rights review process, the global one applies.

If you want to keep your advanced permissions, you should inform the community of the wiki about the fact that the stewards have sent you this information about your inactivity. A community notice about this process has been also posted on the local Village Pump of this wiki. If the community has a discussion about it and then wants you to keep your rights, please contact the stewards at the m:Stewards' noticeboard, and link to the discussion of the local community, where they express their wish to continue to maintain the rights.

If you wish to resign your rights, please request removal of your rights on Meta.

If there is no response at all after one month, stewards will proceed to remove your administrator and/or bureaucrat rights. In ambiguous cases, stewards will evaluate the responses and will refer a decision back to the local community for their comment and review. If you have any questions, please contact the stewards.

Yours faithfully. Linedwell (arotus) 8. vahtsõaastakuu 2020, kell 07:56 (UTC)[vasta]

Today I removed your permission. Thank you for your work, Einsbor (arotus) 10. radokuu 2020, kell 12:20 (UTC)[vasta]

All files need a license[toimõndaq lätteteksti]

Hi! You have uploaded some files without a license. All files need a license (for example cc-by-sa-4.0) so if you see this message please add a license. Also a source (for example "own photo"). --MGA73 (arotus) 4. põimukuu 2022, kell 19:45 (UTC)[vasta]

Lisaks oleks tegelikult hea kõik need pildid Commonsisse migreerida. Aga enne oleks vaja saada kinnitus selles osas, et kõik on tõesti sinu tehtud fotod ja oled lubanud need nt CC BY-SA 4.0 litsentsi alla. Kruusamägi (arotus) 5. põimukuu 2022, kell 22:15 (UTC)[vasta]
Thank you for fixing files! --MGA73 (arotus) 30. rehekuu 2022, kell 18:45 (UTC)[vasta]
Teen ettepaneku see kustutada, kuna on olemas parem alternatiiv ja sealt on keeruline aru saada, et mis fotol täpselt on. Mis sa arvad?
Viiksin Commonsisse failid Pilt:Meenikunno2.jpg, Pilt:Meenikunno3.jpg ja Pilt:Meenikunno4.jpg. Sa pole nende juurde litsentse lisanud. Kruusamägi (arotus) 30. rehekuu 2022, kell 19:20 (UTC)[vasta]
Litsentsiinfot pole ka siin. Kruusamägi (arotus) 1. märtekuu 2022, kell 10:35 (UTC)[vasta]