PHP

Läteq: Wikipedia
Võrguleht: php.net

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) om skriptmiskiil, midä pruugitas päämidselt serveripoolitsin lahenduisin jovvuliidsi võrgulehti luumisõl. PHP Tukõ tsihtorienteeritüt programmiirmist, teedüskokõga läbikäümist ni moodulidõ kaudu viil pall’osit protokollõ ja tarvituisi.

Vaba lättekuud ja võimalus lihtsähe köütäq PHP kuudi HTML-iga om tennüq PHP-st väega populaarsõ riista jovvuliidsi võrgulehti loomisõl. Levinüq om kogohus midä kutsutas tarvituisi esimäidsi kirätähti perrä LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).

KIIL[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

PHP kiil om päämidselt lainat C, Java ja Perl keelist.

PHP koodin parsitasõq õnnõ eräle märgidüq jupiq failist. Kõik, miä um välänpuul naid märke, saadõtas õkva programmi välläandi.

 • Hariligult pruugitas PHP jao alostusmärgis <?php ja lõpumärgis ?>. Võimalik om pruukiq kah märkiq <? ja ?>. PHP 7 pääl ei saaq pruukiq märke <% ja %>, ni <script language”PHP”> ja </script>.
 • Muutujanimeq nakkasõq dollarimärgiga (näütüses: $muutuja) ni ommaq suurõ ja väiku tähe tundliguq. Klassiq ja funktsiooniq ommaq tuuvasta ilma $-märgildä ja olõ-iq suurõ ja väiku tähe tundliguq.
 • Seletüisi ettekandmisõs om kolm võimalust: nakkas /* märgiga ja lõpõs */ märgiga, riaseletüs nakkas kas # vai // märgiga.
 • Egä käsk piät lõpma punktkomaga.

Koodi näüdüs:[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Teksti näütämine[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

<?php 
  // Näütäs ekraanil teksti Tereq, ilm! 
  echo "Tereq, ilm!"; 
?>

Funktsiooni pruukminõ[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

<?php 
  function nimi($nimi) { 
    return "Mu nimi om $nimi"; 
  } 
  echo nimi("Rauno"); // Näütäs "Mu nimi om Rauno" 
?>

Klassi puurkminõ[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

<?php 
  class rehkendaq { 
    function __construct($a, $b) { 
      $this->a = $a; 
      $this->b = $b;
    } 
    
    public function arvaq_kokko() { 
      return $this->a + $this->b; 
    } 
    
    public function arvaq_maaha() { 
      return $this->a - $this->b; 
    } 
} 
$r = new rehkendaq(10,6); 
echo "kokko om ". $r->arvaq_kokko() . ", a maaha arvatõn om " . $r->arvaq_maaha(); 
// vastus ekraanil om “Kokko om 16, a maaha arvatõn om 4" 
?>